Bảng chuyển đổi tương đương Dầu Mobil Shell Castrol Caltex Total

BẢNG CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC HÃNG DẦU NHỚT 

Bảng tham khảo các dòng dầu mỡ nhớt của các hãng dầu nhớt Mobil Shell Castrol Caltex Total

Dầu nhớt Mobil Dầu nhớt Shell Dầu nhớt Castrol Dầu nhớt Caltex Dầu nhớt  Total
MOBILGARD 5100 ALEXIA S6 CYLTECH CL 100 ACC TARO SPECIAL HT 100 TALUSIA UNIVERSAL 100
MOBILGARD 570 ALEXIA S5 CYLTECH 70 / 80 AW TARO SPECIAL HT 70 TALUSIA HR 70
MOBILGARD 560 VS ALEXIA S4 CYLTECH 50 S TARO SPECIAL HT 55 TALUSIA UNIVERSAL
MOBILGARD L540 ALEXIA LS CYLTECH 40SX TARO SPECIAL HT LS 40 TALUSIA LS 40
MOBILGARD 300 MELINA S 30 MARINE CDX 30 VERITAS 800 MARINE 30 ATLANTA MARINE D 3005
MOBILGARD M330 ARGINA S3 30 TLX PLUS 303 TARO 30 DP 30 AURELIA TI 3030
MOBILGARD M430 ARGINA S3 40 TLX PLUS 304 TARO 30 DP 40 AURELIA TI 4030
MOBILGARD M340 ARGINA X 30 TLX PLUS 403 No Equivalent AURELIA TI 3040
MOBILGARD M440 ARGINA S4 40 TLX PLUS 404 TARO 40 XL 40 AURELIA TI 4040
No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent
MOBILGARD M50 ARGINA XL 40 TLX PLUS 504 TARO 50 XL 40 AURELIA TI 4055
MOBIL DELVAC 1630 GADINIA S3 30 HLX 30 DELO 1000 MARINE 30 DISOLA M 3012
MOBIL DELVAC 1640 GADINIA S3 40 HLX 40 DELO 1000 MARINE 40 DISOLA M 4012
MOBILGARD 312 SIRIUS X 30 MHP 153 No Equivalent DISOLA M 3015
MOBILGARD 412 SIRIUS X 40 MHP 154 No Equivalent No Equivalent
No Equivalent ARGINA S2 30 TLX PLUS 203 TARO 20 DP 30 No Equivalent
No Equivalent ARGINA S2 40 TLX PLUS 204 TARO 20 DP 40 AURELIA TI 4020
MOBILGARD 409 NC No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent
MOBILGARD 450 NC CAPRINUS XR 40 RLX 40 DELO 6130 CFO 40 DISOLA CF 113 F
MOBIL DELVAC MX 15W-40 RIMULA R3 X 15W40 TECTION GLOBAL 15W-40 DELO SILVER MULTIGRADE SAE 15W-40 DISOLA W 15W40
MOBIL DTE 10 EXCEL 15 TELLUS S2 VX 15 HYSPIN AWH-M 15 RANDO HDZ 15 VISGA 15
MOBIL DTE 10 EXCEL 22 TELLUS S2 VX 22 No Equivalent RANDO MV 22 VISGA 22
MOBIL DTE 10 EXCEL 32 TELLUS S2 VX 32 HYSPIN AWH-M 32 RANDO MV 32 VISGA 32
MOBIL DTE 10 EXCEL 46 TELLUS S2 VX 46 HYSPIN AWH-M 46 RANDO MV 46 VISGA 46
MOBIL DTE 10 EXCEL 68 TELLUS S2 VX 68 HYSPIN AWH-M 68 RANDO MV 68 VISGA 68
MOBIL DTE 10 EXCEL 100 TELLUS S2 VX 100 HYSPIN AWH-M 100 RANDO MV 100 VISGA 100
MOBIL DTE 10 EXCEL 150 No Equivalent HYSPIN AWH-M 150 No Equivalent VISGA 150
MOBILGEAR 600 XP 68 OMALA S2 G68 ALPHA SP 68 MEROPA 68 EPONA Z 68
MOBILGEAR 600 XP 100 OMALA S2 G100 ALPHA SP 100 MEROPA 100 EPONA Z 100
MOBILGEAR 600 XP 150 OMALA S2 G150 ALPHA SP 150 MEROPA 150 EPONA Z 150
MOBILGEAR 600 XP 220 OMALA S2 G220 ALPHA SP 220 MEROPA 220 EPONA Z 220
MOBILGEAR 600 XP 320 OMALA S2 G320 ALPHA SP 320 MEROPA 320 EPONA Z 320
MOBILGEAR 600 XP 460 OMALA S2 G460 ALPHA SP 460 MEROPA 460 EPONA Z 460
MOBILGEAR 600 XP 680 OMALA S2 G680 ALPHA SP 680 MEROPA 680 CARTER EP 680
MOBIL SHC 630 OMALA S4 GX 220 ALPHASYN HG 220 MEROPA SYNTHETIC 220 EP EPONA SA 220
MOBIL SHC 632 OMALA S4 GX 320 ALPHASYN HG 320 No Equivalent EPONA SA 320
MOBIL RARUS 426 CORENA S2 P 68 AIRCOL PD 68 No Equivalent DACNIS 68
MOBIL RARUS 427 CORENA S2 P 100 AIRCOL PD 100 COMPRESSOR OIL EP VDL 100 DACNIS 100
MOBIL RARUS SHC 1025 CORENA S4 R 46 AIRCOL SR 46 CETUS PAO 46 BARELF SM 46
MOBIL RARUS SHC 1026 CORENA S4 R 68 AIRCOL SR 68 CETUS PAO 68 BARELF SM 68
MOBIL RARUS 826 CORENA S4 P 68 AIRCOL SN 68 No Equivalent BARELF CH 68
MOBIL RARUS 827 CORENA S4 P 100 AIRCOL SN 100 CETUS DE 100 BARELF CH 100
MOBIL DTE OIL LIGHT TURBO T 32 PERFECTO T 32 REGAL R&O 32 PRESLIA 32
MOBIL DTE OIL MEDIUM TURBO T 46 PERFECTO T 46 REGAL R&O 46 PRESLIA 46
MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM TURBO T 68 PERFECTO T 68 REGAL R&O 68 PRESLIA 68
MOBIL DTE OIL HEAVY TURBO T 100 PERFECTO T 100 REGAL R&O 100 PRESLIA 100
GARGOYLE ARCTIC OIL 155 REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32 AIRCOL 266 No Equivalent LUNARIA FR 32
GARGOYLE ARCTIC OIL 300 REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68 AIRCOL 299 CAPELLA WF 68 LUNARIA FR 68
MOBIL ZERICE S 68 REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68 AIRCOL 2284 No Equivalent BARELF AL 100
MOBIL ZERICE S 100 REFRIGERATION OIL S4 FR-V 100 AIRCOL 2285 No Equivalent BARELF AL 100
MOBIL EAL Arctic 32 REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32 AIRCOL SW 32 No Equivalent PLANETELF ACD 32
MOBIL EAL Arctic 46 REFRIGERATION OIL S4 FR-F 46 AIRCOL SW 46 No Equivalent No Equivalent
MOBIL EAL Arctic 68 REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68 AIRCOL SW 68 No Equivalent PLANETELF ACD 68
MOBIL EAL Arctic 100 REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100 AIRCOL SW 100 No Equivalent PLANETELF ACD 100FY
No Equivalent No Equivalent AIRCOL SW 170 No Equivalent No Equivalent
MOBIL EAL Arctic 220 FLUID R134A-220 AIRCOL SW 220 No Equivalent No Equivalent
MOBILTHERM 605 HEAT TRANSFER OIL S2 PERFECTO HT 5 TEXTRAN TDH PREMIUM SERIOLA ETA 32
MOBILTAC 375 NC GADUS S2 A320 2 SPHEEROL SX 2 TEXCLAD 2 CERAN AD PLUS
MOBILARMA 798 GADUS S2 A320 2 SPHEEROL SX 2 TEXCLAD 2 CERAN AD PLUS
MOBILARMA 798 RHODINA EP(LF) 2 SPHEEROL EPL 00 EP GREASE C2 CERAN AD PLUS
MOBILGREASE XHP 222 GADUS S2 V220 2 / S3 V220C 2 SPHEEROL SX 2 EP GREASE C2 CERAN XM 220
MOBILGREASE XHP 222 SPECIAL GADUS S2 V220AD 2 SPHEEROL LMM MOLY GREASE EP 2 MULTIS MS 2
No Equivalent No Equivalent CASTROL BIOBAR 22 No Equivalent No Equivalent
MOBIL SHC AWARE H 32 NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 32 CASTROL BIOBAR 32 No Equivalent BIOHYDRAN TMP 32
MOBIL SHC AWARE H 46 NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 46 CASTROL BIOBAR 46 No Equivalent BIOHYDRAN TMP 46
MOBIL SHC AWARE H 68 NATURELLE HYRDAULIC FLUID VGP 68 CASTROL BIOBAR 68 No Equivalent BIOHYDRAN TMP 68
No Equivalent No Equivalent CASTROL BIOBAR 100 No Equivalent BIOHYDRAN TMP 100
No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent
MOBIL SHC AWARE ST 100 NATURELLE S4 STERN TUBE FLUID 100 CASTROL BIOSTAT 100 No Equivalent BIONEPTAN 100
No Equivalent No Equivalent CASTROL BIOSTAT 150 No Equivalent BIONEPTAN 150
MOBIL SHC AWARE ST 220 No Equivalent CASTROL BIOSTAT 220 No Equivalent BIONEPTAN 220
No Equivalent NATURELLE GEAR FLUID 68 No Equivalent No Equivalent CARTER BIO 68
No Equivalent NATURELLE S4 GEAR FLUID 100 No Equivalent No Equivalent CARTER BIO 100
No Equivalent NATURELLE S4 GEAR FLUID 150 CASTROL BIOTRANS 150 No Equivalent CARTER BIO 150
No Equivalent No Equivalent CASTROL BIOTRANS 220 No Equivalent CARTER BIO 220
No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent CARTER BIO 320
No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent No Equivalent
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2 NATURELLE S5 V120P 2 CASTROL BIOTAC EP2 No Equivalent BIOMULTIS EP 2
MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2 NATURELLE S2 WIRE ROPE Lubricant A CASTROL BIOTAC EP2 No Equivalent BIO ADHESIVE PLUS

 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *